lessphp error: .border is undefined: /var/www/vhosts/publicacionsieb.cat/httpdocs/templates/amazon/less/style.less on line 22 Programa de coedició

 

 


Bases per accedir al programa de coedició de llibres amb l'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc) 2017

[versión en castellano]


1. Objectius

El programa de coedició de l'ILLENC té l'objectiu de fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears i, a la vegada, fomentar la indústria editorial en el nostre territori. Per això, l’ILLENC seleccionarà, d'entre tots els projectes presentats per les editorials de les Illes Balears, els títols més adients per als objectius de l'ILLENC per ser editats en règim de coedició.


2. Qui pot accedir a aquest programa?

Totes les empreses editorials de les Illes Balears.
 

3. Requisits que ha de complir la publicació per poder optar a aquest programa

Els llibres han d'estar dedicats a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears.

En queden exclosos:
- Les revistes.
- Els llibres de text i escolars.
- Els llibres de ficció.
- Els catàlegs d'art.
 

4. Aportació econòmica

L'ILLENC aportarà a aquest programa un total de 30.000 €.
 

5. Presentació del projecte

- Les editorials interessades podran presentar les seves propostes a l'ILLENC dins el termini comprès entre el 20 de febrer i el 24 de març de 2017.
- Les editorials hauran de presentar necessàriament:
     Una carta dirigida al director de l'ILLENC en què facin constar que opten al programa de coedicions d'aquest organisme.
     El manuscrit del llibre, les galerades o una exhaustiva explicació sobre la seva temàtica.
     El pressupost desglossat amb totes les partides derivades de l'edició del llibre.
     El currículum de l'autor o els autors implicats en el projecte.
     El projecte de distribució que es farà del llibre.
- Cada editorial podrà presentar un total de dues propostes a l’ILLENC.


6. Selecció de les obres

L'ILLENC seleccionarà, d’entre totes les obres presentades, aquelles que consideri més adients per a ser coeditades. La Comissió Avaluadora serà l'encarregada de valorar els projectes presentats i puntuar-los en funció dels criteris següents:

- Rellevància científica o divulgativa del projecte: de 0 a 4 punts
- Aspectes innovadors de la proposta: 0 a 2 punts
- Trajectòria professional de l'autor o dels autors: 0 a 2 punts
- Projecte elaborat en llengua catalana: 0 a 1 punt
- Adequació pressupostària del projecte: 0 a 1 punt

Una qualificació d'1 punt correspon al 10% de l'import del pressupost, que s'incrementa gradualment fins al 100%, que correspon a 10 punts. Tanmateix, el màxim que pagarà l'ILLENC no podrà superar el 50% del pressupost del projecte presentat.

La Comissió Avaluadora estarà formada per:
- President: El director de l'ILLENC o la persona que ell designi.
- Secretari: Un tècnic de l'ILLENC (amb veu però sense vot).
- Tres vocals: un responsable del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, un responsable del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i un responsable de l'AELC.


7. Obligacions de les editorials

- Fer constar en el copyright que l'edició del llibre és compartida entre l'editorial i l'ILLENC.
- Fer constar en el llibre el logotip de l'Illenc, en igualtat de condicions al de l’editorial.
- Publicar el llibre abans del 15 de desembre de 2017.
- No haver sol·licitat o rebut per a aquest llibre cap altra subvenció de l'ILLENC ni de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
- Fer-ne un tiratge mínim de 500 exemplars.
- Fer una distribució comercial del llibre a través de llibreries de les altres tres illes.
- Haver signat un contracte amb l'autor i haver pagat un avançament dels drets d'autor.
- Lliurar a l'ILLENC un total de 25 exemplars del llibre.

En cas que l'editorial no compleixi alguna d'aquestes obligacions, l'ILLENC no farà efectiu el pagament de la coedició.


8. Obligacions de l’ILLENC

- Convocar la Comissió Avaluadora abans del 31 de març de 2017 per resoldre les sol·licituds.
- Fer el pagament de la coedició durant el mes següent a la contractació de la factura.
- Fer-ne difusió per tots els seus mitjans.


9. Contractació

L'ILLENC i l'editorial signaran un contracte de coedició segons el model que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases.


10. Pagament

El pagament es realitzarà contra factura presentada a l'ILLENC per l'editorial encarregada de l'edició.
Les dades fiscals de l'ILLENC per elaborar la factura són:
Institut d'Estudis Baleàrics
c/ Alfons el Magnànim, 20
07005 Palma
NIF: Q5755019F

 


ANNEX I: Model de contracte