lessphp error: .border is undefined: /var/www/vhosts/publicacionsieb.cat/httpdocs/templates/amazon/less/style.less on line 22 Programa de coedició

 

 


Bases per accedir al programa de coedició de llibres amb l'Institut d´Estudis Baleàrics per a 2018

[versión en castellano]


1. Objectius

El programa de coedició de l'IEB té l'objectiu de fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears i, a la vegada, fomentar la indústria editorial en el nostre territori. Per això, l’IEB seleccionarà, d'entre tots els projectes presentats per les editorials de les Illes Balears, els títols més adients per als objectius de l'IEB per ser editats en règim de coedició.


2. Qui pot accedir a aquest programa?

Totes les empreses editorials de les Illes Balears.
 

3. Requisits que ha de complir la publicació per poder optar a aquest programa

Els llibres han d'estar dedicats a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears.

En queden exclosos:
- Les revistes.
- Els llibres de text i escolars.
- Els llibres de ficció.
- Els catàlegs d'art.
 

4. Aportació econòmica

L'IEB aportarà a aquest programa un total de 50.000 €.
 

5. Presentació del projecte

- Les editorials interessades podran presentar les seves propostes a l'IEB dins el termini comprès entre el 10 de gener i el 16 d´abril de 2018.
- Les editorials hauran de presentar necessàriament:
    a) Una carta dirigida al director de l'IEB en què facin constar que opten al programa de coedicions d'aquest organisme.
    b) El manuscrit del llibre, les galerades o una exhaustiva explicació sobre la seva temàtica.
    c) El pressupost desglossat amb totes les partides derivades de l'edició del llibre.
    d) El currículum de l'autor o els autors implicats en el projecte.
    e) El projecte de distribució que es farà del llibre.


- Cada editorial podrà presentar un total de dues propostes a l’IEB.


6. Selecció de les obres

L'IEB seleccionarà, d’entre totes les obres presentades, aquelles que consideri més adients per a ser coeditades. La Comissió Avaluadora serà l'encarregada de valorar els projectes presentats i puntuar-los en funció dels criteris següents:

- Rellevància científica o divulgativa del projecte: de 0 a 3 punts
- Trajectòria professional de l'autor o dels autors: 0 a 2 punts
- Adequació pressupostària del projecte: 0 a 2 punts

-Distribució a les altres illes: 0 a 2 punts

- Aspectes innovadors de la proposta: 0 a 1 punts


Una qualificació d'1 punt correspon al 10% de l'import del pressupost, que s'incrementa gradualment fins al 100%, que correspon a 10 punts. Tanmateix, el màxim que pagarà l'IEB no podrà superar el 50% del pressupost del projecte presentat.

La Comissió Avaluadora estarà formada per:
- President: El director de l'IEB o la persona que ell designi.
- Secretari: Un tècnic de l'IEB (amb veu però sense vot).
- Dos vocals: que poden ser membres del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i de l'AELC.


7. Obligacions de les editorials

- Fer constar en el copyright que l'edició del llibre és compartida entre l'editorial i l'IEB.
- Fer constar en el llibre el logotip de l'IEB, en igualtat de condicions al de l’editorial.
- Publicar el llibre abans del 15 de desembre de 2018.
- No haver sol·licitat o rebut per a aquest llibre cap altra subvenció de l'IEB ni de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
- Fer-ne un tiratge mínim de 500 exemplars.
- Fer una distribució comercial del llibre a través de llibreries de les altres tres illes.
- Haver signat un contracte amb l'autor i haver pagat un avançament dels drets d'autor.
- Lliurar a l'IEB un total de 25 exemplars del llibre.

En cas que l'editorial no compleixi alguna d'aquestes obligacions, l'IEB no farà efectiu el pagament de la coedició.


8. Obligacions de l’ILLENC

- Convocar la Comissió Avaluadora abans del 16 de maig de 2018 per resoldre les sol·licituds.
- Fer el pagament de la coedició durant el mes següent a la contractació de la factura.
- Fer-ne difusió per tots els seus mitjans.


9. Contractació

L'IEB i l'editorial signaran un contracte de coedició segons el model que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases.


10. Pagament

El pagament es realitzarà contra factura presentada a l'IEB per l'editorial encarregada de l'edició.

Abans de presentar la factura, l´editorial haurà de justificar mitjançant factures la totalitat del pressupost que va presentar a la convocatòria. En cas de no cobrir la totalitat del pressupost presentat, l´IEB farà una minoració de la quantitat atrogada proporcional a la quantitat justificada.


Les dades fiscals de l'ILLENC per elaborar la factura són:


Institut d'Estudis Baleàrics
c/ Alfons el Magnànim, 20
07005 Palma
NIF: Q5755019F